Jdi na obsah Jdi na menu
 


10) Studená válka – 1. část do 1965

bipolarita = rozdělení světa mezi 2 nejsilnější mocnosti (zde USA a SSSR)

železná opona = označení hranice mezi sovětským blokem a demokratickými státy v Evropě vyjadřující její neprostupnost; výraz poprvé použil Churchill 1945 v korespondenci s Trumanem; obecně známý a používaný výraz - po Churchillově Fultonském projevu 1946 (který reagoval na projev Stalina - „válka za úplné vítězství komunistické ideologie bude pokračovat“)

 

studená válka

o    „nevojenský konflikt“ ( nikdy nedošlo k přímé konfrontaci mezi USA a SSSR)

§  všechny střety jsou nepřímé (území jiných států), mocnosti se většinou přímo neúčastní bojů

§  žádná válka v Evropě, která se stala centrem světa

§  důležitou roli hrají sféry vlivu (periférie- JV Asie, Korejský pol., Jižní Amerka, Afrika)

o        jaderné zbraně

§  Baruchův plán (USA ochotny svůj jaderný arzenál odevzdat pod správu OSA, pokud to bude dostatečně zajištěno) Vs. zkušební test jaderné zbraně v SSSR (1949) => začátek jaderného zbrojení

§  odstrašující efekt MAD (Mutual Assured Destrucion)

§  obě supervelmoci se snaží získat početní převahu hlavic

 

o    ideologické soupeření

§  soubor idejí a hodnot, které jsou považovány za platné (doktrína) – měřítko společenského zřízení a chování

SSSR – marxismus-leninismus (kolektivismus nad individualismem, důležité je blaho proletariátu, společenské vlastnictví výrobních prostředků

USA – pluralitní (liberální) ekonomie

§  projevy

-          ekonomika – oba bloky soupeří o dosažení lepších ekonomických výsledků

centrální plánování – neefektivní výroba, nemožnost postihnout poptávku

vs.

tržní hospodářství/kapitalismus – individuum je motivováno uspokojovat poptávku druhých, čímž uspokojí i své potřeby

- technika a technologie

-          významnou roli hraje špionážní činnost

 

Jaderné soupeření

-          srpen 1939 – Einsteinův dopis Rooseveltovi – varování před německý jaderným pragramem =>1942

zahájení proktu Manhattan  - program vývoje a konstrukce jaderné zbraně (šéfem je Robert Oppenheimer)

-          použití jaderných zbraní (Truman) – Little boy (6. 8. 1945 Hirošima), Fat man (9. 8. 1945 Nagasaki)

-          politika zastrašování MAD

-          supervelmoci – velmoci, které získaly jako první jaderou kapacitu (USAxSSSR) => bipolarita

 

 

 

Začátek Studené války

-          díky změně kurzu americké zahraniční politiky

o   Kennanův „Dlouhý telegram“

-          únor 1946

-          velvyslanec v Moskvě Georgie Kennan se snaží objasnit prezidentovy skutečný stav v SSSR

o   Fultonský projev

-          projev Churchila v americkém fulltonu – březen 1946

-          poprvé použita slova „studená válka“ a „železná opona“

o   Trumanova doktrína

= koncept zahraniční politiky USA - politika zadržování komunismu; 1947

- reakce na vývoj v Řecku a Turecku (občanské války) podporovanými VB; VB v důsledku vysokých nákladů státy není schopná dále podporovat a USA ve snaze uchránit je před komunismem zažádá v Kongresu o poskytnutí půjčky pro oba státy (poskytnuto 400 mil. USD)

o   Marshallův plán

= plán USA na hospodářskou a finanční podporu pro vznik silné a sjednocené Evropy po vyčerpání 2. světovou válkou; 1947 (jako pokračování am. zahraničně-politické koncepce zahájené Trumanovou doktrínou)

-       pomoc nabídnuta celé Evropě; USA požadovaly pouze úzkou koordinaci a výměnu informací mezi účastníky

-       SSSR odmítal poskytovat informace → účasti na plánu (i po Molotovově snaze o dohodu na pařížské konferenci v roce 1947) se musel vzdát; státy východního bloku musely na nátlak SSSR pomoc odmítnout

-       zúčastnilo se celkem 16 evropských států, roku 1952 získaly 13 mld. USD a dosáhly své předválečné hosp. úrovně

 

Otázka rozdělení Německa - 1. Berlínská krize

-            po válce okupováno a rozděleno  na 4 okupační zóny (americká, britská, francouz., sovětská), stejně tak hlavní město Berlín

-            podle původního plánu mělo být Německo po rychlé hospodářské obnově opět sjednoceno

-            předmětem sporu je Stalinova politika, která směřoval k ovládnutí Evropy co nejvíce na západ

-            prosinec 1946 – sjednocení britské a americké okupační zóny a vznik Bizonie

-            srpen 1948 – připojení francouzské okupační zóny a vznik Trizonie

krize (1948/9):

-            reakce SSSR na Marshallův plán a Trumanovu doktrínu → ve snaze donutit Západ k jednání o německé otázce došlo k zablokování Berlína a zastavení zásobování města Z spojeneckými mocnostmi (USA, VB, Francie)

-            USA a VB vytvořili zásobovací letecký most, kterým Berlín zásobovali 14 měsíců; SSSR poté blokádu ukončil a opět uvolnil veškeré pozemní i vodní cesty

-            krize dovršila proces dělení Německa na dvě politické jednotky; vedla k militarizaci studené války (která začala jako ideologický a mocenský konflikt)

-            vznik NDR a SRN – končí naděje na jednotný stát

-            4.4. 1949 západ vytváří NATO jako obranný pakt proti SSSR

 

 

-            1955 - Státní smlouva - odchod okupačních armád z Rakouska + vyhlášení neutrality Rak.

 

1955 - Varšavská smlouva

= vojenský pakt evropských komunistických zemí, reakce na vstup SRN do NATO

o   podepsána ve Varšavě r. 1955 na základě Smlouvy o přátelství; rozpuštěna roku 1991

o   zajišťovala kontrolu SSSR nad východním blokem v případě uvolnění mezi Z a V; byla uzavřena na 20 let (s automatickým prodloužením o 10 let pro státy, které ji rok před jejím uplynutím nevypoví); jejím cílem byla koordinace zahr. politiky a vytvoření systému kolektivní bezpečnosti v Evropě a spolupráce ve vojenské oblasti při společné obraně socialismu, suverenity a nezávislosti; jejím nejvyšším orgánem byl Politický poradní sbor

o   členové: Albánie, Bulharsko, Československo, Maďarsko, NDR, Polsko, Rumunsko a SSSR (8 států)

o   1955/6 - uznání stávajícího stavu v rozděleném Německu

o   1956 - XX. sjezd KSSSSR - odkrytí kultu (demytizování) Stalina - Chruščov

o   1956 - invaze do Maďarska a Polska

 

události:

 

Válka  v Koreji 1950 -1953

= 1. výrazný konflikt studené války, modelový případ vyřešení krize díky OSN – komunistický sovětský svaz ani Čína tehdy v RB nesedí

 

§   do roku 1945 nadvláda Japonska, po válce dohoda SSSR a USA – rozdělení země podél 38. rovnoběžky – na Severu KLDR a jich.

§   na konci 2. světové války byla severní část Koreje okupována sovětskou Rudou armádou (KLDR v čele s Kim Ir Senem), jižní část byla okupována americkou armádou (Korejská republika v čele s prezidentem Li Sin Manem)

§   iniciátorem války byla S Korea; po odchodu sovět. i amer. jednotek Kim Ir Sen požádal Stalina o pomoc při násilném sjednocení Koreje - KLDR dostala technickou pomoc - zbraně ze SSSR a vojáky z Číny)

§   1950 zaútočila Korejská lidová armáda KLDR na Korejskou republiku, OSN na pomoc vyslalo vojenské jednotky ze 16-ti zemí (převážně americké jednotky) a J Korea byla osvobozena – ustálení bojové linie přibližně na 38. rovnoběžce

§   po Stalinově smrti bylo uzavřeno příměří, Korea však zůstala nadále rozdělena

současné poměry v KLDR:

§  Kim-Čong-Il (syn Kim IR Sena) – poslední stalinistický režim světa

§  pokračování v politice čučche ("absolutní soběstačnost")

§  jaderný program (šestistranné rozhovory) – říjen 2006 zkušební výbuch jaderné hlavice

§  Čína (ambivalence – částečně spřátelený režim, ale vlny uprchlíků a extrémně špatná hospodářská situace, ale silná vůle po sjednocení do budoucnosti, Japonsko (v dostřelu severokorejských raket, výrazný spojenec USA), USA (režim zařadily na osu zla, finanční sankce), Rusko (podobný postoj jako Čína, nepřejí si brzké zhroucení režimu)