Jdi na obsah Jdi na menu
 


25) Celosvětové problémy  současnosti

- problémové okruhy zahrnují velké množství podřazených problémů

- v současnosti existuje 25 globálních, celosvětových problémů (rozšiřující se tendence - v 70. letech, kdy se tyto problémy začaly studovat, existovalo pouze 10 problémů)

- zasahují s různou měrou celý svět; jsou většinou dlouhodobého rázu: jejich řešení vyžaduje velké náklady a trvalou angažovanost; žádný stát nenese za jejich vznik výhradní odpovědnost (nemožnost postihu)

- většinou je nelze uspokojivě řešit v rámci států, je nutná mezinárodní spolupráce

- většinou nejde o politickou prioritu žádného ze států, zastiňují je jiné státní zájmy

- problémy:

- globální

- subglobální (celosvětový výskyt, ale s možností řešení v národním rámci - např. urbanizace)

- členění problémů:

a) intersociální

= vzájemné působení různých společensko-sociálních a ekon. systémů a globálního soužití lidstva; intersociální problémy jsou reakcí na globální společenské situace

- problémy:

- odvracení světové války a jaderných konfliktů, boj s terorismem (přímo se netýkají ekonomiky, ale jsou s ní spojeny)

- sociální a ekonomická zaostalost rozvojových zemí

- globální zadluženost; poměr dlužníků a věřitelů

- změna mezinárodních ekonomických vztahů (díky globalizaci přesun kapitálu do oblastí, které jsou náchylné k finančním, především měnovým, krizím)

b) přírodně-sociální

= přerušení vazeb mezi přírodou a lidskou společností (růst počtu obyvatelstva, konstantní přírodní zdroje) - vznik již při formování lidské společnosti

- problémy:

- energetický a surovinový problém (zásoby a spotřeba - současná a budoucí) - ropa, zemní plyn, uhlí

- ekologický problém - devastace životního prostředí (zvyšující se intenzita; skleníkový efekt, znečištění atmosféry exhalacemi, narušování ozónové vrstvy, znečištění hydrosféry, kyselé deště, kácení deštných pralesů, nebezpečí kontaminace přírody odpadem)

- populační problém (přelidnění, stárnutí, šíření chorob…)

- potravinový (+ nutriční = živinový) problém

c) antroposociální

= sociální, kulturní, humanitární, etnické problémy

- problémy:

- nerovný přístup ke vzdělání, zdravotní péči, bydlení, kultuře, lidským právům

- drogová závislost

- nekontrolovatelná migrace

- růst městských aglomerací

- příčiny zanedbávání globálních problémů:

- důsledky problémů se často projevují pozvolna po mnoha letech; nejsou vnímány státy jako naléhavé, zdá se, že na jejich řešení je dost času

- státy se neshodují na způsobech řešení (např. otázka smířlivého nebo tvrdého postupu vůči terorismu)

- státy nechtějí podřizovat národní zájmy zájmům globálním (např. nutnost snižování množství exhalací je obecně přijímána, žádný stát však nechce přistoupit k sebeomezení)

- pojem trvale udržitelný rozvoj = zajišťuje potřeby současnosti, aniž by omezoval možnosti uspokojit potřeby budoucích generací

- pořadí závažnosti globálních problémů (z hlediska budoucnosti):

1) změna klimatu 51 %

2) nedostatek sladké vody 29 %

3) odlesnění 28 %

4) znečištění sladké vody 28 %

5) špatná správa věcí veřejných 27 %

6) růst počtu obyvatelstva a jeho pohyb 22 %

7) změna společenských hodnot 21 %

8) likvidace odpadů 20 %

9) znečištění ovzduší 20 %

10) degradace půdy 18 %

11) chemické znečištění 16 %

12) urbanizace 16 %

13) úbytek ozónu 15 %

14) spotřeba energie 15 %

15) chudoba 9 %

16) války a konflikty 7 %

17) ohrožení z kosmického prostoru 4 %

18) stoupání mořské hladiny 3 %

Intersociální problémy

Terorismus

= systematické užívání fyzického násilí převážně vůči civilistům

- politický nástroj slabých proti silným (strategie zaručuje rychlou a výraznou odezvu a představuje minimální riziko)

- podle oblasti působnosti:

- globální (celosvětový nebo v rámci více států)

- regionální (v rámci 1 státu)

- podle cílů, kterých chce dosáhnout:

- separatistický (cílem je vytvoření vlastního území - např. IRA v S Irsku, ETA ve Španělsku)

- náboženský (např. Al Kajdá)

- revoluční (např. Rudé brigády v Itálii)

- pravicový

- existuje již od starověku (v 19. st. se vyznačoval útoky na panovníky a politické osobnosti; ve 20. st. vznikl separatistický a náboženský terorismus)

- teroristické organizace:

- Al Kajdá (= osvobozenecká armáda islámských svatyní; zakladatelem je Usáma bin Ládin - ze zámožné rodiny –> financování výcviku, organizace i teroristických akcí)

- IRA (= Irská republikánská armáda; vznik v r. 1916 jako ozbrojená složka strany Sinn Féin; usiluje o odtržení S Irska od Anglie - náboženský spor mezi protestanty a katolíky)

- ETA (= Euzkadi ta Askatasuna - Baskitsko a svoboda; vznik v r. 1959 v Bilbao; usiluje o uznání nezávislosti Baskitska Španělskem a Francií)

- Rudé brigády (= italská ultralevicová org.)

 

Definice

-          zasahují s různou měrou celý svět

-          nelze je uspokojivě řešit v rámci států, nutná mezinárodní spolupráce

-          jsou většinou dlouhodobého rázu: jejich řešení vyžaduje velké náklady a trvalou angažovanost

-          žádný stát nenese za jejich vznik výhradní odpovědnost (nemožnost postihu)

-          většinou nejde o politickou prioritu žádného ze států, zastiňují je jiné státní zájmy

 

Problémy při řešení globálních problémů

-          důsledky problémů se často projevují pozvolna po mnoha letech = nejsou vnímány státy jako naléhavé, zdá se, že na jejich řešení je dost času

-          státy se neshodují na způsobech řešení = např. otázka smířlivého nebo tvrdého postupu vůči terorismu

-          státy nechtějí podřizovat národní zájmy zájmům globálním = nutnost snižování množství exhalací je obecně přijímána, žádný stát však nechce přistoupit k sebeomezení

 

Globalizace

-          pohyb kapitálu není limitován státními hranicemi

-          nese s sebou:

o   sociální problémy

§  regionální problémy, ale důsledek globální nerovnováhy ve příjmech

§  nezaměstnanost ve vyspělých státech (outsourcing)

·         outsourcing – v Záp.Evropě jsou vyšší mzdy, sociální výdaje, sociální pojištění, vedlejší náklady (např.na životní prostředí), což v důsledku vede k mnohem vyšším nákladům na pracovní sílu. A tak je pro obchodní společnosti levnější najímat si levnější pracovní sílu třeba v Číně nebo Indii (ta je ideální jelikož pracovní síla je tam levná, ale zároveň i vzdělaná)

§  imigrace z chudších oblastí

·         plus: řešení nedostatku pracovních sil (zejména u nekvalifikovaných povolání)

·         možná i řešení stárnutí populace ve vyspělých státech

·         minus: nezaměstnanost v cílových zemích

·         PZN: ekonomická migrace je považována za nežádoucí

o   kulturní problémy

§  „kulturní imperialismus“ (McDonldizace, Cocacolalizace)

§  odmítání invaze západního životního stylu ve 3tím světě – příklon k náboženskému fundamentalismu

§  Blízký Východ – Euroatlantická kultura je agresivní a vytlačuje původní kulturu

·         Děje se tak hlavně na ekonomické bázi

·         Euroatlantická kultura si osvojuje právo zabraňovat pronikání vlivu jiných kultur, ale pronikání našeho vlivu do nich nám nevadí

Terorismus

-          kulturně podmíněný

-          snaha čelit šíření vlivu Západu (pocit bezmoci a špatné sociální podmínky – terorismus)

-          decentralizovaný (nelze najít a zničit jeho centrum)

-          „válka proti terorismu“- ústí ve střet kultur (S.Huntington)

-          ultraterorismus

o   použití zbraní hromadného ničení (atomové, biologické a chemické)

o   zatím jen Japonsko 1995

o   Zbraně hromadného ničení: Atomové – kontaminace oblasti, Biologické- asi v budoucnosti, Chemické- moc ne

-          Kyberterorismus

o   Využití internetu (např. sabotáž internetových serverů)

Zbraně hromadného ničení

-          souvislost s terorismem, ale jen státy mají prostředky na vývoj

-          strach ze zneužití

-          jaderné zbraně

o   komplikace s odlišením energetiky od jaderného zbrojení

o   technologický postup

§  koupě bomby od nestabilních států, kteří jimi disponují (Pákistán, Izrael, USA, Rusko, GB, Írán)

o   materiál

§  lehkovodní i těžkovodní reaktor – zbytkový materiál (U238 a pak už jen opatřit nosič)

§  mezinárodní dozor nad energetikou a tím, co se děje s tímto zbytkovým materiálem

o   u teroristů obavy ze „špinavé bomby“, která není technicky dost dokonalá, aby uvolnila veškerou energii při výbuchu, ale radiace uvolněná do okolí by se o konečný efekt postarala