Jdi na obsah Jdi na menu
 


23) regionální spolupráce v Evropě mimo EU

 

- Rada Evropy:

= regionální mezivládní organizace

- sídlo: Štrasburk (SV Francie)

- vznik: 1949

- členové: 46 států; 10 zakládajících - Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Švédsko, Velká Británie; ČR je členem od 1993

- úřední jazyky: angličtina a francouzština; v Parlamentním shromáždění se používají jako pracovní jazyky také němčina, italština a ruština

- cíle:

- ochrana demokracie a lidských práv, kulturní identity evropských národů

- pomoc transformujícím se politickým režimům při přechodu k demokracii

- příprava smluv chránících lidská a sociální práva obyvatel členských států

- podpora vědomí evropské kulturní identity i různorodosti a napomáhání jejich rozvoji

- hledání řešení problémů, kterým čelí evropská společnost (menšiny, xenofobie, netolerance, ochrana životního prostředí, AIDS, drogy, organizovaný zločin apod.)

- pomoc při konsolidaci demokratické stability v Evropě podporou politických, legislativních a ústavních reforem

- Rada Evropy se zabývá všemi hlavními problémy evropské společnosti s výjimkou obrany

- sféry činnosti: lidská práva, hromadné sdělovací prostředky, legislativní spolupráce, sociální a ekonomické otázky, zdravotnictví, výchova a vzdělávání, kultura, národní dědictví, sport, mládež, místní samospráva a spolupráce přesahující hranice, ochrana životního prostředí a územní plánování

- vznik a vývoj Rady Evropy:

- vznik Rady Evropy 1949

- Summit ve Štrasburku 1997

- akční plán k posilování činnosti RE (4 klíčová témata: demokracie a lidská práva, sociální soudržnost, bezpečnost občanů, výchova k demokracii a kulturní odlišnosti)

- Summit ve Varšavě 2005 (16. - 17. 5.)

- k podpisu předloženy 3 nové úmluvy: Úmluva Rady Evropy o předcházení terorismu, Úmluva vztahující se k praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinů a k financování terorismu, Úmluva Rady Evropy k boji proti obchodu s lidskými bytostmi

 

- Rada Evropy uzavřela více než 190 mezivládních úmluv a dohod

- na předních místech jsou:

- Evropská úmluva o lidských právech 1953

- Evropská sociální charta 1961

- Evropský zákoník sociálního zabezpečení 1964

- Úmluva o ochraně lidských práv a svobod

- Evropská kulturní úmluva

- hlavní orgány Rady Evropy:

- Výbor ministrů

= ministři zahraničních věcí všech členských států; předsednictví

- rozhodovací orgán

- Parlamentní shromáždění

= vybraní poslanci národních parlamentů členských států

- poradní orgán

- Kongres místních a regionálních samospráv

= reprezentuje regionální státní správu a samosprávu uvnitř států

- poradní orgán (konzultativní fce)

- země žádající o členství - Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina

 

-          EU není jedinou platformou mezistátní spolupráce v Evropě

Rozsah členství

-          Exkluzivní členství

o   Omezeno na užší skupinu států, která blíže spolupracuje

o   Může mít přísnější podmínky vstupu (není to podmínkou)

o   Např: Benelux, Visegrádská čtyřka (omezeno teritoriálně)

-          Inkluzivní členství

o   Větší počet států, obvykle volnější spolupráce

o   Neomezuje se striktně na určitý region

o   Např. Rada Evropy (podmínkou členství je demokratické zřízení)

Cíle spolupráce:

-          Pouze politické: Rada Evropy

-          Pouze ekonomické: Evropské sdružení volného obchodu

-          Vojenské: Západoevropská unie, NATO

Historické podmínky:

-          Organizace vzniklé v určité historické situaci, jejichž funkce se časem proměnila: Rada Evropy, NATO,ESVO,KBSE

 

Exkluzivní organizace:

Visegrádská 4ka

-          historicky podmíněná funkce

-          za cíl bylo dostat se do Evropských struktur (NATO, EU)

-          po roce 1989- podobná ekonomická úroveň států, koordinace jejich aktivit, vzájemné rady

-          dnes jakoby funguje – představitelé se schází, ale Polsko prosazuje vlastní politiku (bratři Kachinští)

-          do budoucna – nelze odhadnout, jaxe bude vyvíjet – Polsko je totiž ze států největší

Benelux

-          spolupráce malých států s podobnými ekonomikami

-          většinu věcí, které zajišťoval dnes zajišťuje EU

-          spolupráce stále dnes funguje – například, co se týče opatření vůči jiným státům

Inkluzivní organizace

Rada Evropy

-          ochrana demokracie a právního státu

-          prevence a ochrana proti org.zločinu a terorismu

-          ochrana lidských práv zejména:

o   sociálních (Evr.sociální charta)

o   jazykových (E.chartta pro menšinové a regionální jazyky)

o   svobody médií

-          podpora evropské kulturní identity a diverzity

-          47 čl.států z Evropy a Asie

-          Rada EU- jeden z orgánů EU, RE samostatná org.

-          Orgány: Sekretariát, Komise ministrů, Parlamentní shromáždění, Kongres, Evropský soud pro lidská práva, Komisař pro lidská práva

-          Historie

o   Založena 5.5.1949

o   Měla vést k politické integraci a vytvoření federace po vzoru USA

o   Zastíněna ESUO

o   Po rozpadu sov.bloku – nárůst počtu členů

o   RE pomáhala s transformací postkomunistických států

Organizace pro Bezpečnost a Spolupráci v Evropě

-          cíle

o   zajišťovat stabilitu regionu na bázi demokracie

o   prevence ozbrojených konfliktů v regionu

o   fórum pro politickýc dialog čl.států

-          56 členů z Evropy, Asie a Sev.Ameriky (většina států sev.hemisféry)

-          činnost

o   vojenská oblast

§  kontrola zbrojení a obchodu se zbraněmi

§  boj s terorismem (prevence a včasné varování)

§  prevence regionálních konfliktů (zprostředkování, asistence, poválečná obnova)

o   oblast lidských práv

§  pomoc s demokratizací a !!!dohled nad volbami

§  vzdělávání, lidská práva, etnika

-          orgány

o   sekretariát

o   rada

o   centrum pro prevenci konfliktů

o   ústav pro svobodné volby

-          historie

o   založena 1973 jako Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Jednání vyústila v Helsinský záv.akt (75), potvrzující hranice v Evropě (východxzápad) a garantující zákl.lidská práva obyvatelům signatářských států

o   stálou strukturu a název OBSE – 1995

 

Západoevropská unie (ZEU)

ZEU je organizace založená v roce 1948 za účelem vzájemné spolupráce členských států v oblasti obrany a bezpečnosti. Skládá se z 28 členských států, které mají čtyři různé typy statusu. Členské státy, přidružení členové, pozorovatelé a přidružení partneři. Členské státy Evropské unie mají status člena (s výjimkou Dánska, Finska, Irska, Rakouska a Švédska, které mají status pozorovatele).

Smlouva o Evropské unii v budoucnu počítá se ZEU jako s "integrální součástí Unie", která má za úkol vypracovávat a uskutečňovat rozhodnutí a akce mající dopad na obranu. Zároveň počítá se zachováním institucionální autonomie ZEU.